Wały uprawowe

mar - 25 2023 | By wolskibus

Wały uprawowe

Oferowane przez naszą firmę kultywatory zębowe to wszechstronne maszyny, które zapew­niają solidną a oprócz tego sku­teczną uprawę gleby. Odpo­wiedni dobór urządzeń do gatunku gruntu a oprócz tego wyko­ny­wa­nej akt­no­ści na grun­cie, pozwoli skró­cić czas pracy a oprócz tego dźwignąć jej wydaj­ność. Są uży­wane zarówno do pod­ci­na­nia, jak oraz również wymie­sza­nia ścier­ni­ska. Dosko­nale spraw­dzają się przy spulch­nia­niu gleby, dokład­nego wymie­sza­nia nawozu i również poplonu z glebą. Znaj­dują również zasto­so­wa­nie w wyrów­ny­wa­niu pola a oprócz tego w nisz­cze­niu chwa­stów. Wszyst­kie maszyny posia­dają odpo­wiedni sys­tem pod­ci­na­jący. Mają również opty­malne zabez­pie­cze­nia oraz regu­la­cje pracy na odpo­wiedniej głę­gdyż­ko­ści. Kultywatory dłutowe są sto­so­wane przy obra­bia­niu gleby, dosłownie przy znacz­nej twar­do­ści oraz z reszt­kami po żni­wach. Pługi dłutowe pozwa­lają na dotar­cie do głę­gdyż­kich warstw gleby. Ich uży­cie daje rezultat lepszego oddy­cha­nia, prze­sią­ka­nia wody oraz wzro­stu moż­li­wo­ści upra­wo­wych gleby. Po więcej informacji namawiamy na naszą stronę online.


Ocena: 4/5 (1 głosów)  


Szczegóły wpisu:


Podlinkuj wpis:

Dodaj komentarz